Georgia 01 Georgia Illinois 04
Illinois 02 Arizona 02 Arizona 03
Arizona 03 Arizona 01 Arizona 05